Jak optimalizovat dodavatelské řetězce v době rostoucích nákladů na dopravu?

Created by Monika Sojka | |   Logistika
Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Podle slovníkové definice je dodavatelský řetězec komplexní proces dodávání výrobků nebo služeb konečnému uživateli. Jeho prvky - články - zahrnují všechny strany podílející se na výměně zboží (počínaje výrobci a dodavateli materiálu, jeho distributory a konče konečným spotřebitelem), jakož i všechny činnosti, které vykonávají, spolu s tokem informací. Správná organizace dodavatelského řetězce a přizpůsobení jeho fungování aktuálním potřebám je jedním z klíčových způsobů, jak zvýšit efektivitu podniku, získat konkurenční výhodu, optimalizovat náklady a zlepšit klíčové finanční ukazatele.

Optimalizace dodavatelského řetězce: jednoduchá teorie, obtížná praxe

V současné situaci finanční krize, která je důsledkem neklidné geopolitické situace a následného nedostatku pohonných hmot a některých surovin a z toho plynoucího zvýšení nákladů na dopravu, se udržení efektivního dodavatelského řetězce - ačkoli je to nesmírně obtížné - může stát důležitou přidanou hodnotou na konkurenčním trhu. Samozřejmě za předpokladu, že dokážeme rychle rozpoznat vznikající obchodní příležitosti. To nebude možné bez její průběžné analýzy; proto v tomto procesu hraje tak velkou roli efektivní tok informací a následná schopnost rychle se rozhodovat a provádět změny tak, aby zákazník dostal kvalitní výrobek nebo službu rychle a za rozumnou cenu.

Dosažení těchto cílů je však obtížný úkol. Vyžaduje podrobné vyhodnocení aktuální situace a také průběžné sledování dopadů našich rozhodnutí, abychom mohli posoudit účinnost našich kroků a v případě potřeby provést nezbytné korekce, často vynucené měnícími se trendy na trhu. K tomu potřebujeme správné nástroje v reálném čase, včetně pokročilých informačních systémů určených k rychlému zpracování velkého množství dat a jejich přehledné vizualizaci.

Optimalizace dodavatelského řetězce - začněte identifikací problému

Nervózní reakce na průběžné problémy v provozu dodavatelského řetězce a hledání ad hoc řešení není efektivní. Řízení tak složité a na proměnlivých faktorech závislé struktury vyžaduje pečlivé plánování a spolupráci všech zúčastněných oddělení - nákupu, logistiky a plánování - a přístup k datům, která zajistí lepší přehled o dodavatelském řetězci.

Například: čím delší je dodavatelský řetězec - a tedy čím více rukama a prostředníky musí zboží na své cestě k zákazníkovi projít (výrobce, velkoobchod, maloobchod) - tím větší je riziko zpoždění a problémů. Jedním z hlavních způsobů, jak takový řetězec optimalizovat a zvýšit jeho efektivitu, tedy může být nalezení a odstranění "nejslabšího článku".

Další velkou výzvou, které dnešní organizace čelí, je reorganizace starších distribučních kanálů, které v posledních letech prošly zásadní transformací, a také reakce na měnící se nákupní zvyklosti zákazníků. Na významu získal prodej přes internet, což přinutilo mnoho organizací zavést nové obchodní modely a diverzifikovat své prodejní kanály. Řízení vícekanálové distribuce přináší řadu logistických problémů a jejich neřešení obvykle vede k vysokým nákladům a narušení dodavatelských řetězců.

Zdrojem problémů je pravděpodobně nedostatečná spolupráce mezi jednotlivými odděleními v rámci podniku. Za těchto okolností se jednotlivé útvary snaží o optimalizaci pouze v rámci své vlastní funkce, klíčových ukazatelů výkonnosti a cílů, místo aby společně hledaly řešení optimální pro celou společnost. To dříve či později vede k vnitřním konfliktům, a to jak ve fázi plánování, tak při každodenním řízení provozu.

Rozbité dodavatelské řetězce? Najděte řešení ve vlastní společnosti

Na cestě od zadání objednávky na výrobek, přes zásobování výrobního oddělení potřebnými surovinami a zajištění kontroly kvality až po fázi dodání zboží zákazníkovi existuje mnoho komplikací - například přírodní katastrofy, politická rozhodnutí, obchodní války nebo pandemie - které mohou v krajní situaci znemožnit splnění objednávky v požadované kvalitě na dohodnutém místě a v dohodnutém čase. Pak hovoříme o přerušeném dodavatelském řetězci. Nepředvídatelnost takových událostí ztěžuje rychlou reakci, ale včas připravený akční plán může výrazně pomoci zmírnit jejich negativní dopady. Vypracování akčního plánu vyžaduje podrobnou analýzu jednotlivých fází dodavatelského řetězce výrobku s cílem identifikovat možné hrozby pro jejich řádné fungování, jako je například přílišná závislost na jediném dodavateli nebo extrémní sezónnost výrobku. W

Každá společnost, která ve své činnosti využívá dodavatelské řetězce, by se měla chránit před jejich narušením. Tato opatření zahrnují diverzifikaci dodavatelů komponent i výrobků, zajištění alternativních dodavatelských tras nebo využívání jiných poskytovatelů přepravních služeb, vhodné pojistky a pojištění a především předvídání možných problémů. To je možné prostřednictvím řádné analýzy rizik.

Rozhodněte se pro udržitelná řešení dopravy a skladování

Mezi klíčové články všech dodavatelských řetězců patří skladování a doprava. Je vhodné připomenout, že jednou z cest, jak zlepšit jejich fungování - a tím i výkonnost celého řetězce a zvýšit zisky společnosti - je používání plastových obalů.

V jednotlivých článcích dodavatelského řetězce hrají přepravní obaly významnou roli při efektivním pohybu zboží od výrobce k zákazníkovi. Týká se to zejména přepravy, provádění překládky, zabezpečení množství a kvality zboží a jeho identifikace. Správně navržené, vyrobené a používané obaly mohou významně přispět ke snížení nákladů a také k zajištění kvality a bezpečnosti procesů v dodavatelském řetězci.

Opakovaně použitelné plastové obaly zlepšují přepravu výrobků v dodavatelském řetězci většiny průmyslových odvětví a umožňují společnostem snížit náklady a optimalizovat jejich provoz. Jsou k dispozici v různých variantách a výškách, což usnadňuje výběr nejlepšího řešení odpovídajícího velikosti položek a dostupnému prostoru. Důležité je, že jejich schopnost zřetelného označení nebo barevného odlišení znamená, že výrobky v nich umístěné lze bez problémů identifikovat, což organizuje pracovní prostory a zefektivňuje skladovou logistiku. Jejich nízká hmotnost a možnost stohování plných kontejnerů a vkládání prázdných optimalizuje náklady na přepravu a snižuje negativní dopady přepravy na životní prostředí. Proto je tak důležité zařadit vhodné obaly do dodavatelského řetězce každého podniku.

Shrnutí

Události posledních dvou let zatěžují podniky po celém světě. Paradoxně však jejich negativní krátkodobé důsledky mohou mít z dlouhodobého hlediska příznivý vliv. Jejich pozitivním prvkem je to, do jaké míry tyto zkušenosti připravily podniky - i v Polsku - na strategické uvažování o jejich budoucnosti. Aby diverzifikovaly, přebudovaly své metody získávání zdrojů, hledaly nové protistrany - a připravily se tak na další narušení svých dodavatelských řetězců, kterým se v budoucnu jistě nevyhnou.

Autor příspěvku: Mgr:

Monika Sojka - marketingová specialistka