Všeobecné nákupní podmínky společnosti bekuplast GmbH, Ringe

.

§1 Obecná ustanovení – Rozsah

 1. Platí výhradně naše nákupní podmínky; neuznáváme žádné podmínky dodavatele, které jsou v rozporu s našimi nákupními podmínkami nebo se od nich odchylují, pokud jsme s nimi výslovně písemně nesouhlasili. Naše nákupní podmínky platí také v případě, že bez výhrad přijmeme dodávku dodavatele s vědomím podmínek dodavatele, které jsou v rozporu s našimi nákupními podmínkami nebo se od nich odchylují.
 2. Veškerá ujednání mezi námi a dodavatelem za účelem plnění této smlouvy budou provedena písemně v této smlouvě.
 3. Naše nákupní podmínky se vztahují pouze na obchodníky v souladu s § 310 odst. 1 německého občanského zákoníku.

.

§2 – Nabídka Nabídkové dokumenty

.

 1. Dodavatel je povinen přijmout naši objednávku do 2 týdnů.
 2. Vyhrazujeme si vlastnická práva a autorská práva na ilustrace, výkresy, výpočty a další dokumenty; nesmí být poskytnuty třetím stranám bez našeho výslovného písemného souhlasu. Měly by být použity pouze k výrobě na základě naší objednávky a po zpracování objednávky nám musí být vráceny. Musí být drženy v tajnosti před třetími stranami; v tomto ohledu platí i ustanovení čl. 9 odst. 4.

  §3 Ceny – Platební podmínky

  1. Závazná je cena uvedená v objednávce. V případě neexistence jiné písemné dohody je v ceně zahrnuta tuzemská doprava včetně balného. Vrácení obalu vyžaduje zvláštní dohodu.
  2. DPH je zahrnuta v ceně.
  3. Faktury můžeme zpracovat pouze v případě, že uvádějí číslo objednávky uvedené v naší objednávce – jak je uvedeno v naší objednávce; dodavatel odpovídá za veškeré následky vyplývající z nedodržení této povinnosti, pokud neprokáže, že za ně neodpovídá.
  4. Není-li písemně dohodnuto jinak, zaplatíme kupní cenu do 14 dnů od doručení a obdržení faktury, se slevou 2 % nebo bez zaplacení do 30 dnů od obdržení faktury.
  5. Budeme mít nárok na započtení a zadržení v rozsahu povoleném zákonem.
  .

  §4 Dodací lhůta

  1. Termín dodání uvedený v objednávce je závazný.
  2. Dodavatel je povinen nás neprodleně písemně informovat, pokud nastanou nebo vyjdou najevo okolnosti nasvědčující tomu, že stanovený termín dodání nelze dodržet.
  3. V případě zpoždění dodávky máme právní nároky. Zejména jsme oprávněni požadovat náhradu škody místo plnění a odstoupení od smlouvy po neúspěšném uplynutí přiměřené lhůty. Pokud požadujeme náhradu škody, je dodavatel oprávněn nám prokázat, že za porušení povinnosti nenese odpovědnost.

  §Pokud není písemně – dohodnuto jinak,

  1. dodávka probíhá v rámci země.
  2. Dodavatel je povinen uvádět naše přesné číslo objednávky na všech přepravních a dodacích listech; pokud tak neučiní, neneseme odpovědnost za prodlení s dokončením objednávky.

  §6 Kontrola vad Odpovědnost za vady  

  1. Jsme povinni zboží v přiměřené době zkontrolovat, zda nevykazuje kvalitativní a kvantitativní odchylky; oznámení vady je včasné, pokud je dodavateli doručeno do 5 pracovních dnů od převzetí zboží nebo v případě skrytých vad od jejich zjištění.
  2. Na obchodní povinnost kontrolovat a oznamovat závady se vztahují zákonná ustanovení s následující výhradou: naše kontrolní povinnost je omezena na závady, které se projeví při naší externě hodnocené vstupní kontrole zboží, včetně dodacích listů, a při naší náhodné kontrole kvality.
  3. Máme právo na zákonné nároky z vad v plném rozsahu; v každém případě máme právo požadovat, aby dodavatel dle našeho uvážení odstranil vadu nebo dodal novou věc. Výslovně si vyhrazujeme právo požadovat náhradu škody, zejména škody, namísto plnění.
  4. V případě bezprostředního ohrožení nebo zvláštní nouze máme právo na odstranění vady sami na náklady dodavatele.
  5. Promlčecí doba je 36 měsíců, počítáno od okamžiku přechodu rizika.
  .

  §7 Odpovědnost za výrobek – Odškodnění Pojištění – Odpovědnosti za škodu

  .
  1. Pokud je dodavatel odpovědný za poškození produktu, je povinen nás na první výzvu odškodnit za nároky třetích stran na náhradu, pokud je příčina v jeho moci a organizaci a je navenek odpovědný.

    

   V rámci své odpovědnosti za škody definované v odstavci (1) je dodavatel rovněž povinen uhradit náklady v souladu s §§ 683, 670 BGB nebo v souladu s §§ 830, 840, 426 BGB vyplývající z nebo v souvislosti s námi provedenou akcí stažení produktu. O obsahu a rozsahu nápravných opatření, která mají být přijata, seznámíme dodavatele v možném a přiměřeném rozsahu a umožníme mu vznést připomínky. Ostatní právní nároky zůstávají nedotčeny.

  2. Dodavatel se zavazuje mít pojištění odpovědnosti za výrobek s pojistnou částkou € 10 milionů za újmu na zdraví / škodu na majetku, paušální sazbou, pokud máme nárok na další nároky na náhradu škody, tyto zůstávají nedotčeny.

  §8 Vlastnictví

  1. Dodavatel zaručuje, že v souvislosti s jeho dodávkou nebudou porušena žádná práva třetích osob.
  2. Pokud vůči nám v tomto ohledu uplatní nároky třetí osoba, je dodavatel povinen nás na první písemnou výzvu z těchto nároků zbavit; bez souhlasu dodavatele nejsme oprávněni uzavírat žádné smlouvy s třetí osobou, zejména uzavírat smír.
  3. Povinnost dodavatele k odškodnění se vztahuje na všechny náklady, které nám nutně vzniknou z nároku třetí strany nebo v souvislosti s ním.
  4. Promlčecí doba je deset let od uzavření smlouvy. 
  .

  §9 Zachování názvu– Zpřístupnění – Nástroje – Důvěrnost

  .
  1. Pokud dodáváme díly dodavateli, ponecháváme si jejich vlastnictví. Zpracování nebo konverze poskytovatelem se provádí naším jménem. Pokud je naše vyhrazené zboží zpracováno s jinými předměty, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty našeho předmětu (kupní cena plus DPH) k ostatním zpracovaným předmětům v době zpracování.
  2. Je-li námi dodaná věc nerozlučně smíchána s jinými věcmi, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty věci podléhající výhradě vlastnictví (kupní cena plus DPH) k jiným smíšeným věcem v době míchání. Je-li smíchání provedeno tak, že věc dodavatele má být považována za hlavní věc, má se za to, že je dohodnuto, že na nás dodavatel převede spoluvlastnictví poměrným dílem; dodavatel uchovává naše výhradní nebo společné vlastnictví na místě pro nás bezpečném.
  3. Ponecháváme si vlastnictví nástrojů; dodavatel je povinen použít nářadí pouze k výrobě námi objednaného zboží. Dodavatel je povinen na své náklady pojistit náhradní hodnotu našeho nářadí proti požáru, vodě a krádeži. Dodavatel na nás zároveň postupuje veškeré nároky na náhradu škody z tohoto pojištění; tímto toto zadání přijímáme. Dodavatel je povinen na své náklady a včas provést všechny potřebné údržbářské a kontrolní práce na našem nářadí, jakož i veškeré údržbové a opravárenské práce. Dodavatel je povinen nás neprodleně informovat o jakýchkoli závadách; neučiní-li tak z vlastní viny, zůstávají nároky na náhradu škody nedotčeny.
  4. Dodavatel je povinen zachovávat přísnou důvěrnost všech vyobrazení, výkresů, výpočtů a dalších obdržených dokumentů a informací. Mohou být poskytnuty třetím stranám pouze s naším výslovným souhlasem. Povinnost mlčenlivosti platí i po splnění této smlouvy; pozbývá platnosti, pokud a v rozsahu, v jakém se výrobní znalosti obsažené ve vyobrazeních, výkresech, výpočtech a jiných poskytnutých dokumentech staly obecně známými.
  5. Pokud jsou zajištěná práva, na která máme nárok v souladu s; pododdíl (1) a/nebo pododdíl (2) překročí kupní cenu veškerého našeho zboží s výhradou vlastnictví, za které nebylo zaplaceno více než 10 %, jsme povinni na žádost dodavatele uvolnit zajišťovací práva dle našeho uvážení.

  §10 Místo jurisdikce – Místo plnění

  .
  1. Pokud je dodavatelem obchodník, naše sídlo je místem jurisdikce; máme však také právo žalovat dodavatele u soudu v místě jeho bydliště.
  2. Není-li v objednávce uvedeno jinak, je místem plnění naše sídlo.
  3. Smluvní vztah se řídí výhradně německým právem. Neexistuje žádný odkaz na jiný národní nebo mezinárodní právní systém. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučena.