Optimalizace balení v logistice všeobecného nákladu

Created by Monika Sojka | |   Optimalizace procesu

Přeprava menších než nákladních vozů (LTL) je přeprava malého, různě tvarovaného a zabaleného nákladu s relativně nízkou hmotností, který sám o sobě nemůže zaplnit celé vozidlo nebo kontejner. Tento typ přepravy (v odborném žargonu označovaný jako LTL, Less than Truck Load) vyžaduje vzhledem ke své složitosti větší pozornost věnovanou detailům než přeprava celovozových nákladů, pokud chceme, aby probíhala hladce a náklad se dostal k příjemci bezpečně, včas a způsobem, který je výhodný jak pro zákazníka, tak pro dopravce.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Někdo, kdo nemá základní znalosti logistiky nákladní dopravy, by si mohl myslet, že přeprava běžného nákladu je příslovečná "hračka". Vždyť co je tak složitého na objednání zásilky u přepravní společnosti? Řidič přijede svým nákladním vozem, zabalí generální náklad mezi palety s výrobky jiných zákazníků a - podle svého uvážení - je rozveze na sběrná místa. Tolik teorie. V praxi by bylo nesmírně obtížné takovou operaci optimalizovat. Jak se to tedy dá udělat? Podívejte se na náš článek.

Jak funguje sběrná přeprava?

Společnosti provozující sběrnou nákladní dopravu uplatňují systematický přístup. Na rozdíl od všeobecně rozšířeného názoru se se zbožím v síti sběrné přepravy manipuluje několikrát - častěji než v přímé přepravě. Představte si společnost provozující sběrnou přepravu, která obsluhuje celou zemi. V zájmu zefektivnění systému rozdělí svou oblast působení na regiony. V každém regionu pobočky nebo partneři přebírají zásilky od zákazníků a poté je distribuují do přijímacího střediska spedice. Tam se jednotlivé zásilky konsolidují a putují do centrálního skladu (v případě velké země jich může být více). Zde je zboží rozděleno do dodávkových vozů, které je doručí do příslušných regionálních skladů nebo přímo příjemcům. Jak je vidět, přepravované zboží se přesouvá minimálně dvakrát. Shrnuto: ke specifickým rysům sběrné přepravy patří rozptýlenost odesílatelů a příjemců, větší komplikovanost organizace přepravy a delší doba přepravy v důsledku dalších operací, které je třeba provést, aby byla taková přeprava možná a rentabilní.

Komplikovaná, ale zisková

Přepravu menších než kamionových nákladů obvykle volí ti podnikatelé, kteří chtějí optimalizovat své náklady, protože přeprava zboží v menším množství usnadňuje udržení likvidity - což je důležité zejména pro malé a střední podniky. Na jedné straně přináší úspory na skladování (díky snazší manipulaci s menším množstvím zboží často umožňuje upustit od budování nebo pronájmu skladovacích prostor), na druhé straně ponechává logistikům značný prostor pro flexibilitu díky správnému řízení nákladového prostoru během přepravy - tj. pořadí, v jakém je zboží umístěno, jeho hmotnost, tvar, způsob jeho zajištění a výběr vhodných kontejnerů.

Doporučené kontejnery pro malé díly:

Kontejnery: klíč k optimalizaci přepravy všeobecného nákladu

Oblastí, kde lze rovněž nalézt úspory, jsou již zmíněné kontejnery. Je velmi důležité, aby byly přizpůsobeny hmotnosti a rozměrům přepravovaného zboží a jeho specifickým vlastnostem (materiál a jeho náchylnost k poškození) a chránily přepravované zboží před mechanickým, biologickým, chemickým a klimatickým poškozením (například vlhkostí nebo teplem a chladem). Měly by také zajišťovat pohodlnou manipulaci a vyznačovat se trvanlivostí, protože jsou často vystaveny šacování (stohování na paletách). Efektivní manipulace se sběrnými zásilkami v přepravních uzlech vyžaduje použití palet standardních rozměrů (např. EURO palet). Díky tomu se dokonale vejdou do nákladního automobilu a lze je nakládat v jakékoli poloze. Ponechání volně položeného zboží narušuje přepravní procesy a může vést k jeho poškození.

Míra využití celého objemu různých typů kontejnerů a palet je často velmi nízká, takže právě zde lze dosáhnout významných úspor. To však není snadné. Generální náklad způsobuje při přepravě více problémů než zboží plně naložené kamiony (FTL) a jeho optimalizace vyžaduje velké úsilí. Generální náklad se vyznačuje malými rozměry a hmotností a často má nejednotný tvar, což jeho přepravu ještě více ztěžuje. Všechny tyto vlastnosti jej činí náchylným k poškození a vyžadují vhodnou ochranu při přepravě.

Správná volba je zásadní

Nabídka obalových řešení používaných pro přepravu obecného nákladu je velmi široká a zahrnuje mimo jiné palety, kartony, pytle, bedny, sudy, klece a sudy. Výběr nejvhodnějšího řešení závisí na typu zboží a rizicích, kterým může být během přepravy vystaveno. V zájmu úspory místa, času a úsilí je vhodné spojovat malé výrobky, například několik balíků nebo kontejnerů, do větších nakládacích jednotek (v procesu zvaném unitizace). Za tímto účelem lze zboží stohovat (svázat několik kusů dohromady), paletizovat, kontejnerovat (vložit materiál do speciálního kontejneru) nebo kombinovat do balíčků, balíků apod.

V případě všeobecného nákladu je také obzvláště důležité používat vhodné - čitelné a jednoznačné - označení, které označuje obsah obalů. Jedná se jak o základní označení, tj. označení obsahu a vlastností zboží, tak o manipulační označení, které udává, jak se má se zbožím manipulovat, a v případě potřeby i o označení nebezpečí (znázorňující prvky, které mohou představovat nebezpečí pro osoby a životní prostředí). Stejně jako ostatní přepravy podléhá i sběrná přeprava zákonným omezením. Mezi ně patří: zvířata, živé rostliny, zbraně, výbušniny, nadrozměrné a prošlé zboží, cenné papíry, šperky a farmaceutické výrobky, jakož i některé nebezpečné zboží.

Příklad optimalizace balení

Z hlediska trvanlivosti a hospodárnosti přepravních procesů budou správnou volbou opakovaně použitelné plastové obaly vhodné pro použití v běžných přepravách. Vhodné je také používat skládací obaly, které po použití umožňují zmenšení objemu, a tím prospívají optimalizaci logistiky zpětného odběru. Obaly by měly být co nejvíce přizpůsobeny jak výrobkům, které chrání, tak nosiči nákladu (paletě), protože se tím snižuje potřeba výplňových a obalových materiálů a optimalizuje využití nosiče nákladu. V případě křehkých obalů je vhodné použít výplňové materiály (např. bublinkovou fólii). Jejich množství lze snížit zajištěním zboží strečovou fólií.

Shrnutí

Správná optimalizace procesu přepravy drobných předmětů, tzv. generálního nákladu, je pro logistické společnosti poměrně velkou výzvou. Vhodná příprava nákladu a vědomá volba obalu, v němž bude přepravován, je jedním z hlavních prvků úspěchu přepravy. Vyplatí se na to pamatovat při navrhování nových dodavatelských linek a vytváření logistických sítí se skupinami zákazníků a spolupracujících firem.

 

Autor příspěvku: Mgr:

Autor: Monika Sojka - marketingový specialista