Plánování tras aneb jak optimalizovat dodavatelský řetězec?

Created by Monika Sojka | |   Znalosti o Bekuplastu

Plánování tras je pro logistické operace společností zabývajících se nákladní dopravou klíčové, protože volbou optimálního způsobu doručení nákladu získávají mnohonásobně více: snižují náklady, zvyšují efektivitu provozu, minimalizují znečištění životního prostředí a zajišťují spokojenost a spokojenost zákazníků. V dnešním digitalizovaném světě tomu stále více napomáhají digitální nástroje, které mohou zajistit objektivní a spolehlivé zlepšení kvality dodávek.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Doprava je každodenním chlebem společností, které se zabývají výrobou, skladováním a spedicí. Plánování tras je proces, který zajišťuje bezpečné a včasné doručení nákladu na správné místo s využitím nejefektivnější dopravní cesty z hlediska doby přepravy a spotřeby paliva. Zpožděné dodávky, ztráty, vadné výrobky a další negativní zkušenosti s přepravou jsou jednoduchým způsobem, jak ztratit zákazníky ve prospěch konkurence. Dobře naplánovaná trasa dokáže předpovědět očekávaný čas příjezdu do místa určení s vysokou přesností, kterou požadují vlastníci a příjemci nákladu.

Plánování má více než jedno jméno

Plánování tras může být relativně jednoduchým úkolem v případě zachování neměnné struktury dodávek: jednotný typ přepravovaného produktu, pevné struktury příjemců, omezený počet možných tras a malá skupina zákazníků. V tomto případě můžeme hovořit o plánování tzv. statických (nebo hlavních) tras, které mají pevně stanovené rozvrhy s neměnnou trasou a pevným pořadím zastávek. Naproti tomu plánování může být mnohem složitějším úkolem; stačí větší heterogenita dodávek, větší a více se střídající skupina zákazníků a nejednotné podmínky na trase, kterou projíždí vozový park. Dodavatel musí brát v úvahu i další proměnné, jako jsou dostupná časová okna, kdy se může dodávka uskutečnit, nebo vztahy priorit mezi objednávkami. V tomto případě hovoříme o dynamickém plánování - kdy se situace se zakázkami během plánování často průběžně mění, např. v důsledku nových nebo zrušených zakázek.

Při plánování optimální trasy pro vozidla je třeba vzít v úvahu řadu faktorů, mezi něž patří např.

 • přepravní kapacity dané společnosti;
 • množství nákladu a jeho rozměry;
 • pracovní dobu řidičů;
 • časy nakládky a vykládky;
 • preferované časy pro vyzvednutí a doručení zboží;
 • plánování objednávek;
 • právní omezení;
 • náklady spojené s dopravou.

Výhody správného plánování

Zisky logistických společností do značné míry závisí na kvalitě plánování tras; je proto v zájmu společností, aby svým dispečerům poskytly nejlepší dostupné nástroje pro plánování. Správné plánování umožňuje mj.

 • optimálně využívat čas (který koordinátoři věnují plánování trasy a řidiči dojíždění na místo určení a vyřizování objednávek);
 • snížit náklady na dopravu (například na pohonné hmoty, díly vozidel a pracovní dobu řidičů), zvýšit efektivitu dopravy (více úkolů provedených v optimálním čase při konstantní velikosti vozového parku);
 • snížit negativní dopady fluktuace zaměstnanců (rychlejší začlenění nových řidičů do úkolů díky přístupu k seznamu tras a úkolů v reálném čase);
 • udržet se na konkurenčním trhu; dodržet termíny dodávek (díky zkrácení doby obratu);
 • zlepšit služby zákazníkům.

Od analogového k algoritmickému plánování

V nepříliš vzdálené minulosti se doručování určovalo kreslením fyzických tras na mapy zavěšené na zdi a zaznamenáváním pořadí adres nakládky a vykládky na kousky papíru. Později tyto listy papíru nahradily digitální plánovací nástroje, které umožnily jednoduše propojit objednávky přepravy s nákladními vozidly a řidiči. Dispečeři získali přístup k informacím o tom, zda vozidlo může převzít další náklad, a také možnost vypočítat vzdálenost a dobu jízdy pro každou přepravu.

Nástroje založené na algoritmech se nyní začínají používat ve větší míře a stávají se nepostradatelnými vzhledem ke stále přísnějším požadavkům a předpisům kladeným na dopravní společnosti (např. omezení pracovní doby a vysílání pracovníků, ekologická omezení snižující úroveň přípustných emisí CO2 nebo omezení vjezdu do center měst). Není již možné, aby plánovači brali v úvahu všechna tato omezení, a riziko soustředění všech provozních znalostí do lidských rukou je příliš vysoké.

Žádní plánovači, žádná cesta

Při plánování tras nyní software zohledňuje mimo jiné digitální silniční síť, databázi zákazníků, seznam vozidel a řidičů a aktuální seznam zakázek. Na jejich základě vytvářejí sofistikované algoritmy digitální mapy a vizualizují trasy s ohledem na všechny požadavky a omezení. Algoritmy během několika sekund provedou analýzu všech možných variant, která by projektantům zabrala mnoho hodin. Matematická optimalizace zajišťuje vyšší efektivitu využití dopravních prostředků a ziskovost a umožňuje ukládání dat a parametrů do paměti systému, což udržuje procesy v chodu i v nepřítomnosti plánovače nebo v případě fluktuace zaměstnanců.

To samozřejmě neznamená, že plánovači již nejsou potřeba; jsou to oni, kdo v konečném důsledku rozhodují na základě programových dat, reagují na nepředvídané situace a výjimky z pravidel zmapovaných v softwaru. Ale díky zkrácení doby plánování, které poskytuje automatizace, získávají více času na každodenní úpravy a optimalizaci tras.

Shrnutí

Optimalizované plánování tras zjednodušuje dopravní procesy a zkracuje trasy dodávek, umožňuje optimální využití a amortizaci vozového parku. Zvyšuje také spokojenost zákazníků a zaměstnanců, protože umožňuje spolehlivé doručení výrobků k zákazníkovi v požadovaném časovém okně. Plánování tras a související logistika zaručují větší transparentnost logistických procesů. Prostřednictvím moderních nástrojů - jako jsou systémy sledování GPS - probíhá optimalizace v reálném čase na základě aktuálních souřadnic vozidel. Vytvoření vhodných algoritmů na jejich základě umožňuje optimalizovat proces plánování tras, minimalizovat použité zdroje a zkrátit čas celého procesu.

 

Autor příspěvku: Ing. Jiří Krejčí, CSc:

Autor: Monika Sojka - marketingový specialista