uvedení do provozu, tj. vychystávání objednávek ve skladu

Created by Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu | |   Odvětví průmyslu

Vedle expedice je vychystávání z pohledu zákazníka nejdůležitější částí skladovacího procesu, protože jeho efektivní provedení zajišťuje včasné a přesné vyřízení objednávky a doručení zásilky konečnému příjemci. Toho však lze dosáhnout pouze tehdy, pokud je zvolena optimální technologie, typ nebo metoda vychystávání - a to je nepřetržitý a dynamický proces, který se mění v souladu s očekáváním trhu. Schopnost rychle reagovat a flexibilita jsou proto dva faktory, které odlišují odolné vychystávací sklady.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Co je to skladování a vychystávání - začněme stručnými definicemi.

  • Skladování je - řečeno s internetovým zdrojem vědomostí, Wikipedií - "činnost spočívající v dočasném shromažďování zásob hmotných statků, jejich skladování za vhodných podmínek a předávání příjemcům" [1]. Práce moderního skladu se však neomezuje pouze na skladování; každý den si zákazníci objednávají v obchodech nebo na internetu zboží, které je třeba na základě objednávky ze skladu vyzvednout, připravit k expedici a odeslat zpět na místo určení. K tomu slouží proces s neznámým názvem "vychystávání".
  • Kompletace je jednou z fází skladování, která spadá mezi příjem a vykládku zboží a jeho nakládku a odeslání příjemci. Toto poněkud zvláštní slovo, které automaticky neoznačuje konkrétní činnost, je výpůjčkou z angličtiny, kde "commissioning" znamená "objednávat" nebo "objednávat". Pro chod podniku je velmi důležité, protože jakékoli zpoždění nebo chyby, které se při jeho provádění vyskytnou, se mohou promítnout do zpoždění příchodu zboží ke konečnému zákazníkovi a jeho nespokojenosti.

Co znamená vychystávání v praxi?

Ve skladové praxi představuje vychystávání rozkládání homogenních nákladových jednotek (např. palet) na jednotlivé balíky a jejich následné skládání do jedné objednávky podle individuálních požadavků zákazníka na jejich obsah. Z tohoto důvodu se pro tento proces zaměnitelně používá jiný název - vychystávání objednávek. Čím modernějšími nástroji firma, která vychystávání objednávek provádí, disponuje, tím je práce efektivnější a rychlejší. Pro zlepšení procesu vychystávání objednávek využívají vyspělé logistické společnosti mnoho technologií, dokonce i hlasové a světelné!

Zboží k člověku, nebo člověk ke zboží? Fáze vychystávání

Kompletace se skládá z několika fází.

  • První z nich je vyskladnění zboží ze skladových prostor.
  • Dalšími jsou: přeprava nákladu na místo vychystávání (nebo příjezd komisionáře na místo uskladnění zboží); příprava zboží pro proces vychystávání; vychystávání (kompletace) zboží v množství podle objednávky.
  • Nakonec je zboží zajištěno a odvezeno zpět do skladu, odkud může být odesláno zákazníkovi.

Vychystávání - první metoda nebo dynamický systém

V závislosti na zvolené strategii probíhá vychystávání jedním ze dvou způsobů. V takzvaném dynamickém systému (neboli "člověk ke zboží") se vychystávač vydává na skladovací místo, aby vybral požadované zboží a provedl proces vychystání objednávky. Automatické pomůcky k tomu zpravidla nejsou potřeba. Tento typ vychystávání je vhodný zejména pro menší zakázky a zboží s nízkou hmotností. Mezi výhody tohoto řešení patří absence vysokých investic do infrastruktury pro vychystávání a vysoká efektivita procesu; mezi nevýhody patří větší námaha při vychystávání, delší vzdálenosti, které musí vychystávač překonat, a tedy více času stráveného vychystáváním objednávek, a konečně ergonomicky náročná organizace pracoviště.

Vychystávání - druhý způsob nebo statický systém

Ve statickém systému ("zboží pro člověka") jde o výrobky, které jsou přesunuty do místa vychystávání a připraveny vychystávačem na základě údajů ze systému řízení skladu. Zboží může být vychystáváno ručně nebo pomocí skladových robotů a následně přepravováno pomocí dopravníkových pásů. Po dokončení objednávky jsou prázdné (nebo částečně odformované) obaly převezeny zpět do skladu. Výhody použití statického systému jsou: vysoká efektivita vychystávání díky zkrácení doby cesty; široký sortiment vychystávaných položek; méně lidské práce a kratší dodací lhůty; vyšší ergonomie celého procesu. Na druhou stranu mezi nevýhody patří: relativně vysoké investiční náklady na automatizované regálové a vychystávací systémy; menší flexibilita v důsledku pevného počtu vychystávacích stanic; riziko poruch a odstávek automatizovaných zařízení.

Vychystávání má více než jeden název

Procesy vychystávánímohou být jednostupňové nebo vícestupňové. V prvním případě je každá objednávka zpracovávána samostatně (po jedné) formou paralelního nebo štafetového vychystávání. Při paralelním vychystávání je objednávka rozdělena do různých dílčích oblastí, které jsou zpracovávány současně (paralelně); při štafetovém vychystávání jsou jednotlivé položky objednávky zpracovávány postupně (jedna po druhé) jedním pracovníkem, který prochází všemi oblastmi skladu, nebo vychystávači z různých oblastí, kteří si objednávku předávají jako štafetu (odtud název). Při vícestupňovém vychystávání vychystává více objednávek současně více vychystávačů. Několik objednávek se spojí do jedné vychystávací objednávky, tato objednávka se vychystá po položkách a teprve nakonec se rozdělí a zabalí podle objednávek zadaných objednateli. Vychystávání se obvykle provádí ručně. Dodavatelé skladových zařízení nabízejí plně automatická řešení, ale tento typ investice vyžaduje proces s velmi vysokou opakovatelností a plynulostí, má-li být rentabilní; v prostředí proměnlivého trhu a elektronického obchodu se jeví jako rozumnější používat ruční procesy vychystávání (kdy se operace provádějí ručně z podlahy) nebo poloautomatické (operace se provádějí ručně z kterékoli úrovně skladového zařízení, např. pomocí systémových vozíků).

Jak najít to správné zboží?

Najít správný výrobek v hromadě uskladněného zboží je poměrně náročné. Zde přicházejí na pomoc automatizovaná řešení, jako je Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Pick-by-Terminal nebo Pick-by-Scan.

  • Pick-by-Light je metoda vychystávání s nulovým množstvím zboží pomocí digitálních displejů. Dobře viditelná signalizační světla umístěná přímo na regálech ukazují, kde se má zboží vychystat, a na displeji se zobrazuje, kolik dílů se má vychystat. Vychystávač potvrdí vychystání stisknutím tlačítka a zhasnutím kontrolky. Tato metoda umožňuje velmi rychlé vychystávání objednávek s nízkou chybovostí.
  • Pick-by-Voice je také součástí procesu vychystávání, ale místo světelné kontrolky využívá hlasový systém; vychystávač objednávek je hlasem informován prostřednictvím systému řízení skladu (LSV) o druhu a množství zboží, které má být vychystáno k vychystání. Metoda Pick-by-Terminal naproti tomu spočívá v tom, že příkazy jsou vysílány rádiem do terminálu připojeného k vysokozdvižnému vozíku. Tato metoda se nejčastěji používá ve firmách, které skladují a prodávají velké a objemné zboží.
  • V případě metody Pick-by-Scan se zaměstnanec pohybuje po skladu s mobilním zařízením pro snímání dat, do kterého je přímo z LSV přenášen seznam zboží, které má být vyskladněno. Zaměstnanec naskenuje zboží určené k vychystání a stisknutím tlačítka schválí jeho vychystání a může také zadat informaci o vychystání menšího množství nebo žádného zboží.

Poznámky pod čarou:

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Magazynowanie

Autor záznamu: M. K:

Monika Sojka - marketingový specialista